CÔNG VĂN V/v tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

 Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2414/UBND-LĐTBXH V/v tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn