CÔNG VĂN V/v tuyên truyền thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ Điện

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 575/ĐLTPBK-PKD V/v tuyên truyền thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ Điện

Nguồn: Điện lực thành phố Bắc Kạn