Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 -2020 thành công tốt đẹp

Tại Đại hội, đồng chí Triệu Đức Lân – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn nhấn mạnh. Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Bắc Kạn là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ, đánh dấu một mốc phất triển từ thị xã Bắc Kạn lên thành phố. Trên tinh thàn đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, vượt lên khó khăn thách thức, Đảng bộ thành phố Bắc Kạn đã có nhiều cách thức chỉ đạo thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đảng bộ khóa V đề ra. Sự thành công của Đại hội lần thứ VI sẽ cùng cố trung tâm đoàn kết nội bộ, đổi mới về phương thức lãnh đạo xây dựng thành phố Bắc Kạn phát triển giàu,mạnh và bền vững.

Trong chương trình làm việc buổi sáng ngày 3/8, sau khi đoàn đại biểu khối Công Nông –Binh đến chúc mừng đại hội. Các đại biểu đều tập trung ghe nội dung dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của  Ban chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2010 – 2015;  Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp một số dự thảo văn kiện đại hội các cấp.

Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ thành phố Bắc Kạn đã tích cực thay đổi phương thức lãnh đạo gắn với mọi hoạt động đoàn kết thống nhất,vượt qua nhiều thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại – dịch vụ và công nghiệp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 18,77%, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 30 triệu đồng, tăng 14 triệu đồng so với năm 2010, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng trưởng khá, năm 2014 đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 928 tỷ đồng so với năm 2010 và vượt 50% mục tiêu Nghị quyết. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2014 đạt 120 tỷ đồng, tăng 56 tỷ đồng so với năm 2010.

Về sản xuất nông nghiệp, thành phố đã tăng cường chỉ đạo thực hiện 16 mô hình kinh tế theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng có năng suất, chất lượng cao. Tổng sản lượng lương thực có hạt đến năm 2014 đạt 4.731 tấn, tăng 344 tấn so với năm 2010; diện tích cây rau màu đạt 124ha, tăng 20ha so với năm 2010; đất nông nghiệp đạt thu nhập 70 triệu đồng/ha/năm đạt mục tiêu NQ đề ra. Chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục được duy trì, phát triển. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản hàng năm đều tăng. Công tác thú y, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm thường xuyên được quan tâm, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Tổng diện tích rừng trồng mới đến năm 2014 là 2.049ha, bình quân mỗi năm trồng được 449ha, vượt mục tiêu nghị quyết. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 92,8%. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, Hạ tầng giao thông nông thôn, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất,… được quan tâm đầu tư lồng ghép bằng nhiều nguồn vốn, tổng kinh phí đầu tư cho các dự án xây dựng nông thôn mới đạt trên 6 tỷ đồng trong đó 1 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất. Đến hết năm 2014 các xã đạt từ 8 – 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị được quan tâm đầu tư, đã tập trung xây dựng trên 90 công trình, dự án, với tổng số vốn đầu tư trên 530 tỷ đồng. Hạ tầng giáo dục, y tế được chú trọng đầu tư, đã đưa vào sử dụng. Về hạ tầng giao thông đã đầu tư xây dựng và nâng cấp cải tạo được 58km đường giao thông nội thị, 47km đường giao thông nông thôn, các tuyến đường giao thông liên thôn, tổ cơ bản đã được bê tông hoá. Xây dựng mới 13 nhà văn hóa thôn, tổ, xây dựng trụ sở hợp khối Thành uỷ-HĐND-UBND thành phố.  Công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường được tăng cường chỉ đạo thường xuyên, thành phố đã xây dựng đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030; Cơ bản các công trình xây dựng đều được cấp phép theo thẩm quyền, đúng quy hoạch kiến trúc đô thị.Trong nhiệm kỳ có thêm 04 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia lên 09 trường. Mạng lưới y tế từ thành phố  đến cơ sở luôn được củng cố, kiện toàn; Đến nay có 7/8 xã, phường đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã (cả 2 giai đoạn).

Trong các lĩnh vực an sinh xã hội, 5 năm qua có 1.195 lao động nông thôn được học nghề. Các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, tạo việc làm, nâng cao thu nhập được đẩy mạnh góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Hàng năm tạo việc làm mới cho trên 300 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,59% năm 2011 xuống còn 2,43% năm 2014. Đến nay 100% số hộ gia đình xem được truyền hình; 61% số thôn, tổ dân phố có loa truyền thanh công cộng, phong trào văn hóa văn nghệ được đẩy mạnh, tạo không khí sôi nổi trong nhân dân. Công tác An ninh -quốc phòng được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng luôn được chú trọng; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ‘Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay’ và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và toàn thể quần chúng nhân dân. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm và coi trọng chất lượng, quan tâm phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng dân quân, tự vệ, lực lượng dự bị động viên…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Bắc Kạn đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả đã đạt được của Đảng bộ thành phố Bắc Kạn trogn 05 năm qua. Trong bối cảnh tình hình khó khăn chung, Đảng bộ thành phố đã tích cực lãnh đạo chỉ đạo nhân dân các dân tộc trên địa bàn thực hiện thắng lợi khá toàn diện trên mọi lĩnh vực. Đồng thời hoan nghênh tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn khi đảng bộ thành phố chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm còn tồn tại. Trên cơ sở những giải pháp được đề ra, đồng chí Bí thư đề nghị Đảng bộ thành phố tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm là Khai thác tốt tiềm năng của địa phương, thực hiện đầu tư các dự án, các ngành, nghề, cơ sở sản xuất, mở rộng mạng lưới chợ, hệ thống siêu thị, sản xuất cây, con giống đạt năng xuất cao. Coi trọng xây dựng kết cấu kinh tế, hạ tầng kỹ thuật các phường mới thành lập và hoàn thiện các chỉ tiêu thành phố chưa đạt. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, có cơ chế quản lý phù hợp, có biện pháp huy động xã hội hóa hợp lý. Tích cực phòng chống tham nhũng, tệ nạn xã hội. Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, sắp xếp, bố trí xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, đạo đức trong sáng, năng động với tình hình thực tiễn. Quan tâm làm tốt công tác phát triển đảng viên. 

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ thành phố Bắc Kạn tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung chỉ đạo phát huy tốt lợi thế , tiềm năng của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển. Xúc tiến các hoạt động thương mại, mở rộng giao lưu hàng hóa và liên kết phát triển, hình thành điểm, tua du lịch. Quan tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với quản lý, abor vệ tài nguyên, môi trường sinh thái. Khuyến khcish đầu tư xây dựng phát triển sản xuất theo chương trình khuyến công , tập tủng phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn. Chuyên dịch cơ cấu  Nông – Lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất một số cây trồng có thế mạnh, gắn với xây dựng nông thôn mới Phát triển chăn nuôi theo hướng tăng chất lượng và mở rộng chăn nuôi theo hướng trang trại, kinh tế tập thể. Chú trọng tăng sản lượng nuôi trồng thủy sản ở những nơi có điều kiện. Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, quả lý đô thị, đất đai, tài nguyên, môi trường. Quản lý tốt khai thác nguồn thu ngân sách, đảm bảo thu đạt, vượt và sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả.

Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phấn đấu đến năm 2020 không còn phòng học tạm, 100% các trường THCS , tiểu học có phòng thư viện. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dâc, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc trẻ em. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa về công tác y tế, nâng cao các trạm đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện đúng, đầy đủ ịp thời các chế độ chính sách với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội tăng cường công tác dạy nghề cho lao động thành thị và nông thôn. Thực hiện giảm nghèo bền vững.  Đẩy mạnh các phong trào văn hóa, thể dục, thể thao.

Trên không khí làm việc nghiêm túc, khẩn trương các đại biểu đã thực hiện chia tổ thảo luận các nội dung văn kiện và đề án nhân sự, nghiên cứu, bổ sung thêm các giải pháp thực hiện các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội đã bầu ra 41 đồng chí vào Ban chấp khóa VI , nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Triệu Đức Lân được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ thành phố Bắc Kạn. Đại hội tiếp tục lựa chọn ra được 27 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI.