Đảng bộ phường Xuất Hóa biểu dương người có uy tín năm 2015

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, người có uy tín trong cộng đồng dân cư của Thành phố Bắc Kạn nói chung và của Đảng bộ Phường Xuất Hóa nói riêng đã thực sự phát huy được vai trò quan trọng của mình trong cuộc sống cộng đồng.

 Những người có uy tín đã phối hợp với Ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trực tiếp truyền đạt, triển khai và tổ chức cho nhân dân thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội, xoá đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ gia đình, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện quy ước của thôn, tổ đã đề ra. Vận động nhân dân phát huy tinh thần tương thân tương ái, nhân đạo, từ thiện, đóng góp hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, bão lụt, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở thôn, tổ dân phố. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở vững mạnh; động viên nhân dân thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và quyền lợi của mình; phối hợp giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn. Đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân với cấp uỷ, chính quyền các cấp.

Những người có uy tín trong cộng đồng dân cư được Đảng bộ phường Xuất Hóa biểu dương là những tấm gương sáng, đầu tầu gương mẫu trong học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và là những người có khả năng tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc trong công tác vận động nhân dân. Họ đã góp phần cùng nhân dân và Đảng bộ phường thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong năm 2015 vừa qua.

Việc biểu dương người có uy tín trong cộng dân cư của Đảng bộ Phường Xuất Hóa là việc làm có ý nghĩa lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn trong thời gian tiếp theo.