Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích của UBND thành phố và UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn