Đoàn giám sát của HĐND Thành phố tiến hành đợt giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2017

Để chuẩn bị các điều kiện cho công tác giám sát trực tiếp, khảo sát tại các đơn vị, địa bàn, cơ sở, đoàn giám sát đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tổ chức nghiên cứu hồ sơ, xem xét báo cáo do các cơ quan, đơn vị được giám sát cung cấp; qua đó thảo luận, yêu cầu bổ sung báo cáo, tài liệu cần thiết phục vụ công tác giám sát.

Theo kế hoạch, đoàn giám sát tiếp tục bố trí thời gian thỏa đáng cho công tác khảo sát tại 8/8 xã, phường; đến ngày 22/8/2017 sẽ tiến hành làm việc với UBND và các phòng ban liên quan (phòng Tài nguyên – Môi trường, Thanh tra, Ban tiếp công dân, Tòa án nhân dân) thành phố./.