Giấy phép số : 05/GPMT-UBND ngày 28/12/2022, Giấy phép môi trường Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kan

Xem nội dung chi tiết tại đây : Giấy phép số : 05/GPMT-UBND ngày 28/12/2022, giấy phép môi trường Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kan.