HĐND 08 xã, phường triển khai nhiệm vụ năm 2019

Nhìn chung, công tác chuẩn bị kỳ họp diễn ra an toàn, tiết kiệm. Nội dung chương trình kỳ họp đầy đủ theo quy định. Qua báo cáo đánh giá của UBND xã, phường về thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018, Năm nay, dù gặp nhiều khó khăn các xã phường đã chỉ động lãnh đạo, chỉ đạo, bàn các giải pháp để thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Nhất là việc giao thêm chỉ tiêu thu ngân sách vào những tháng cuối năm 2018 nhưng bằng quyết tâm cao, chủ động bám sát tình hình thực tế, khuyến khích người dân phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh…nên chỉ tiêu về ngân sách ước thực hiện vẫn đạt kế hoạch đề ra.

Đại biểu HĐND phường Đức Xuân báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng nhân dân phường năm 2018

Tại kỳ họp, báo cáo ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thị Minh Khai nêu: Hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường ổn định, tập trung vào các nghề thương nghiệp và dịch vụ, sản xuất. Trên địa bàn phường hiện có 123 hộ sản xuất kinh doanh. Hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp được duy trì ổn định. Diện tích lúa 2 vụ chiếm 8ha, sản lượng đạt 57tấn, bằng 139% KH năm. Ngô hai vụ trồng được 2,5 ha sản lượng đạt 11,4 tấn. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn sảy ra, số lượng thống kê tại thời điểm cuối năm 2018 là gần 11.900 con, bằng 100,2% KH. Thu ngân sách đạt trên 100% KH. Công tác cải cách hành chính, văn hóa, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đạt nhiều kết quả quan trọng. Các trường giữ vững tiêu chí trường chuẩn Quốc gia, tỷ lệ chuyển cấp đạt 100%.

Tại kỳ họp Báo cáo của UBND xã Dương Quang nêu rõ: Nhân dân và cán bộ xã đã tích cực triển khai các phong trào thi đua  phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các hoạt động văn hóa- xã hội tiếp tục được duy trì có hiệu quả. Đặc biệt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tạo chuyển biến tích cực, kết cấu hạ tầng nông thôn ngày một khang trang, đổi mới. Trong năm 2018, có 01 hộ hiến đất với diện tích 800m2; người dân tham gia 500 ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn; 500 ngày công lao động vệ sinh môi trường tạo cảnh quan môi trường nông thôn đảm bảo sạch, đẹp, an toàn.

Tại kỳ họp, UBND Phường Phùng Chí Kiên báo cáo: Tập thể ủy ban nhân dân phường đã có nhiều cố gắng trong triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu phát triển  kinh tế xã hội của Nghị quyết kỳ họp thứ 5, HĐND phường đề ra. Có nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao như: Công tác thu ngân sách ước thực hiện hết tháng 12/2018 đạt hơn 6,1 tỷ, công tác văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng, còn lại các chỉ tiêu khác đạt KH đề ra.

Tuy nhiên vẫn có những chỉ tiêu thực hiện còn gặp khó khăn như: Công tác vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, sử dụng vỉa hè, lòng đường, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt…

Đại biểu HĐND phường Phùng Chí Kiên biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019

Tại Kỳ họp HĐND phường Sông Cầu, các đại biểu đã nghe báo cáo tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 2018, nhiệm vụ giải pháp năm 2019. Thu chi ngân sách địa phương năm 2018 dự toán và phân bổ ngân sách 2019; báo cáo trả lời ý kiến cử tri. Thường trực HĐND báo cáo hoạt động của HĐND phường, UBMTTQ thông báo công tác xây dựng chính quyền và các kiến nghị.

Năm 2018, nhờ sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành và nhân dân tình hình kinh tế – xã hội của phường Sông Cầu tiếp tục phát triển, quốc phòng – an ninh được củng cố và giữ vững. Có nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao như: Công tác thu ngân sách năm 2018 đạt hơn 4,7 tỷ, Các hoạt động văn hóa tiếp tục được duy trì có hiệu quả, quốc phòng – an ninh ổn định và giữ vững.

Kỳ họp cũng đã dành nhiều thời gian để thảo luận; hầu các ý kiến thảo luận chủ yếu tập trung vào một số vấn đề, như: việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn thiếu tính quyết liệt; một số chỉ tiêu còn đạt thấp; sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún.

Tại kỳ họp cuối năm 2018, HĐND xã, phường đều thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND cấp cơ sở bầu. Phát huy vai trò của người đại biểu nhân dân, các đại biểu đã nghiêm túc đánh giá chất lượng hoạt động của nững người giữ chức danh do HĐND bầu với số phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm đều đạt.