HĐND thành phố Bắc Kạn họp rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 7

Trong báo cáo đánh giá công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 07 HĐND Thành phố khóa VI nêu rõ: Thường trực HĐND Thành phố đã chủ động phối hợp với UBND, UB MTTQ, các Ban HĐND tổ chức phiên họp mở rộng để chuẩn bị nội dung, chương trình theo đúng quy định. Các cơ quan được phân công đã tích cực chuẩn bị cho kỳ họp. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh. Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được đôn đốc, triển khai thực hiện, theo các mốc thời gian phải hoàn thành. Một số văn bản trình kỳ họp đảm bảo tiến độ và chất lượng. Trong suốt quá trình chuẩn bị, các Ban HĐND đã phối hợp, tham gia vào một số khâu của các cơ quan chủ trì soạn thảo để nắm tình hình; khi nhận được hồ sơ, tài liệu, đã tiến hành thẩm tra đảm bảo khách quan, đúng trình tự; chất lượng báo cáo cơ bản đảm bảo, phân tích rõ cơ sở pháp lý và thực tiễn của địa phương, thể hiện rõ quan điểm về nội dung thẩm tra. Công tác chuẩn bị cho việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu đầy đủ, đúng quy trình.

 Các nội dung, chương trình kỳ họp được xây dựng, sắp xếp phù hợp, khoa học, theo hướng tiếp tục đổi mới, hiệu quả, thiết thực đảm bảo mục tiêu đề ra. Việc sắp xếp tổ thảo luận có tính đến sự phù hợp, mang tính đại diện của các thành phần tham gia. Chủ tọa điều hành linh hoạt, phát huy dân chủ, đảm bảo kỳ họp diễn ra nghiêm túc, trang trọng, phát huy trí tuệ tập thể, tạo không khí sôi nổi trong thảo luận và quyết định.

Các đại biểu HĐND thành phố đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trước cử tri, thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đại biểu tại kỳ họp; tham dự đầy đủ, tích cực phát biểu ý kiến xây dựng, tuân thủ quy định của kỳ họp. Trong chương trình kỳ họp đã dành thời gian thỏa đáng cho các đại biểu thảo luận tại hội trường. Ý kiến tham gia vào các dự thảo Nghị quyết đã tập trung, được chủ tọa điều hành thảo luận thống nhất, chỉ đạo tiếp thu đầy đủ và được đại biểu HĐND thành phố thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%. Công tác phục vụ cơ bản đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, góp phần vào thành công kỳ họp.

Sau kỳ họp, Thường trực HĐND đã chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ kỳ họp; phối hợp với Tổ đại biểu HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xây dựng kế hoạch, lịch hoạt động để đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri sau kỳ họp theo đúng quy định; báo cáo hoạt động của đại biểu HĐND năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 và lấy ý kiến nhận xét của đại diện cử tri đối với hoạt động của đại biểu HĐND thành phố.

 

Hội nghị cũng thống những hạn chế cần rút kinh nghiệm, đó là: Một số cơ quan được phân công chủ trì soạn thảo báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chưa đảm bảo thời gian. Một số người được lấy phiếu tín nhiệm viết báo cáo chưa đầy đủ các nội dung theo yêu cầu, kê khai tài sản, thu nhập chưa thống nhất giữa một số nội dung liên quan.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia vào quá trình chuẩn bị, tổ chức kỳ họp, trả lời chất vấn phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục những hạn chế nêu trên để tổ chức có chất lượng hơn các kỳ họp HĐND thành phố trong thời gian tiếp theo./.