Hoạt động của Lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính (Khoá 33) tại thành phố Bắc Kạn

Theo chương trình toàn khóa, đến nay lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính khóa 33 tại thành phố đã hoàn thành phần nội dung học tập theo đúng chương trình. Toàn bộ nội dung chương trình học tập đã được các đồng chí giảng viên truyền tải đến học viên thông qua giảng dạy, thảo luận từ đó giúp học viên có được những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể Nhân dân. Việc tiếp thu bài giảng của học viên được đánh giá cao thông qua kết quả các bài thi kết thúc các môn học.

Để học viên có thể vận dụng lý luận vào thực tiễn, cuối tháng 9/2017, sau khi kết thúc các phần học lý luận theo khung chương trình, nhà trường đã tổ chức cho toàn bộ học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị – hành chính (Khóa 33) nghiên cứu thực tế tại xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn. Tại địa phương, đoàn học viên đã được nghe đồng chí Hoàng Văn Tưng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh; công tác xây dựng Đảng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của địa phương; việc thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 14/02/2017 của Thành ủy về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/ 5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020 gắn với thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác cải cách hành chính; tình hình thực hiện các mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017; đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Cũng trong đợt thực tế, toàn thể học viên lớp Trung cấp lý luận hành chính – Khóa 33 đã hỗ trợ một phần kinh phí và đóng góp ngày công lao động để góp phần chung tay cùng xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2017. Có thể nói, thông qua đợt nghiên cứu thực tế ở cơ sở, từng học viên đã có được những kiến thức bổ ích, bài học kinh nghiệm quan trọng để vận dụng trong quá trình học tập và công tác của bản thân.

Đoàn học viên nghe báo cáo tại Trụ sở xã Nông Thượng


Học viên tham gia lao động góp phần xây dựng nông thôn mới trong đợt nghiên cứu thực tế tại xã Nông Thượng

Theo chương trình, để trang bị thêm những thông tin của địa phương, trường Chính trị tỉnh đã mời đồng chí Triệu Đức Lân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn lên trao đổi với các học viên về tình hình thực hiện nhiệm vụ và một số kết quả của thành phố Bắc Kạn trong thời gian qua. Qua đó, các học viên đã có thêm những hiểu biết về lịch sử phát triển của thành phố Bắc Kạn, về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng chính quyền, đoàn thể cũng như những khó khăn, vướng mắc và một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Bắc Kạn nói chung và thành phố Bắc Kạn nói riêng trong thời gian tới. Đây là những thông tin rất quan trọng, bổ ích đối với mỗi học viên trong quá trình học tập cũng như công tác.


Đồng chí Triệu Đức Lân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy trao đổi cùng học viên lớp TCLLCTHC K33

Trong tháng 10/2017 nhà trường tiếp tục thực hiện việc hướng dẫn học viên ôn tập và thi tốt nghiệp, kết thúc toàn bộ chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị – hành chính theo kế hoạch đã đề ra.