Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021