KẾ HOẠCH Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 09/11 ) trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023 

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 227/KH-UBND Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 09/11 ) trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023 

Nguồn: UBND thành phố