KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số thành phố Bắc Kạn năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 242/KH-BCĐ Kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số thành phố Bắc Kạn năm 2023

Nguồn: UBND thành phố