Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay