Triển khai thực hiện Công văn số 5026/UBND-VXNV ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1543 ngày 12.8.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện Công văn số 5026/UBND-VXNV ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống dịch Covid-19  

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn