KẾ HOẠCH số 68/KH-BQL Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 68/KH-BQL Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp năm 2023

Nguồn: Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn