THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Tại khu dân cư Khuổi Nim, thị trấn Phủ Thông huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 219/TB-TTDVBĐGTS THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Tại khu dân cư Khuổi Nim, thị trấn Phủ Thông huyện Bạch Thông

Nguồn: Trung tâm DVĐGTS – Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn