KẾ HOẠCH Thúc đẩy ứng dụng Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp ( IPHM ) trên cây trồng chủ lực, cây trồng có giá trị kinh tế cao tại thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2023-2030

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 246/KH-UBND Thúc đẩy ứng dụng Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp ( IPHM ) trên cây trồng chủ lực, cây trồng có giá trị kinh tế cao tại thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2023-2030

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn