KẾ HOẠCH Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023

 Nguồn : UBND Thành phố