KẾ HOẠCH thực hiện Kết luận số 61/KL-TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 13/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 192/KH-TU thực hiện Kết luận số 61/KL-TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 13/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn