KẾ HOẠCH thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 31/01/2023 của Bộ Chính trị vể phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 193/KH-TU thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 31/01/2023 của Bộ Chính trị vể phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới

Nguồn: Thành ủy Bắc kạn