KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 61/KL-TW và Quyết định 673/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 11/KH-BCĐ Thực hiện Kết luận số 61/KL-TW và Quyết định 673/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố năm 2024

Nguồn: BCĐ đề án 61 thành phố Bắc Kạn