KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch,xây dưng,quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030,tầm nhìn đến năm 2045 

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 157-KH/TU Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch,xây dưng,quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030,tầm nhìn đến năm 2045

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn