KẾ HOẠCH Thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn 

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 210/KH-UBND Thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn 

Nguồn: UBND thành phố