KẾ HOẠCH Ứng phó sự cố tràn dầu của thành phố Bắc Kạn. Bản đồ tỷ lệ : 1/25.000

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 208/KH-UBND Ứng phó sự cố tràn dầu của thành phố Bắc Kạn. Bản đồ tỷ lệ : 1/25.000

Nguồn: UBND thành phố