KẾ HOẠCH Thực hiện tuyên truyền, vận động và giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 168/KH-UBND Thực hiện tuyên truyền, vận động và giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố