KẾ HOẠCH Tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2024 của thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 272/KH-UBND Tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2024 của thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn