KẾ HOẠCH Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2021-2025

Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2021-2025

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn