KẾ HOẠCH Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và đảm bảo an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, giai đoạn 2023-2030

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 234/KH-UBND Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và đảm bảo an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, giai đoạn 2023-2030

Nguồn: UBND thành phố