KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Dự án ” Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ” trong ngành Giáo dục trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 235/KH-UBND Triển khai thực hiện Dự án ” Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ” trong ngành Giáo dục trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố