Kế hoạch triển khai mô hình Trạm Y tế lưu động trong bối cảnh dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch triển khai mô hình Trạm Y tế lưu động trong bối cảnh dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn