KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi, trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt cho người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn 

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 173/KH-UBND Triển khai thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi, trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt cho người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn 

Nguồn: UBND thành phố