Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/ NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 49.2020 NĐ-CP ngày 17.4.2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng

Nguồn: Văn phòng HDND – UBND TP Bắc Kạn