KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 03/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ” Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030 ” trên địa bàn thành phố Bắc Kan

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 207/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 03/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ” Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030 ” trên địa bàn thành phố Bắc Kan

Nguồn : UBND thành phố