Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2017