KẾ HOẠCH Tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký, tạo tài khoản dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 159/KH-UBND Tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký, tạo tài khoản dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến

Nguồn: UBND thành phố