CÔNG VĂN V/v Đăng ký đối thoại về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 764/SVHTTDL-VP V/v Đăng ký đối thoại về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính

Nguồn: Sở văn hóa TTDL tỉnh