THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 92/TTDVĐGTS THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Nguồn: Trung tâmDVĐGTS tỉnh Bắc Kạn