Khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh Đak Nông, Lâm Đồng và Phú Yên

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1324 ngày 19/7/2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh Đak Nông, Lâm Đồng và Phú Yên.

Thông báo số 1318/TB-SYT ngày 16/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc tìm người có mặt tại các điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc Covid-19;

Thông báo số 157/TB-SYT ngày 15/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Phú Yên về việc tìm người có mặt tại các điểm nguy cơ;

Báo cáo nhanh trường hợp thứ 05 mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Thông báo số 66/TB-KSBT ngày 15/7/2021 của TTKSBT tỉnh Đắk Nông về việc tìm người có đến các điểm liên quan ca mắc COVID-19 số 05 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn