Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Xem chi tiết tại đây: Sao y số 29-NQ TU ngày 25-10-2022 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nguồn:Thành ủy Bắc Kạn