KẾ HOẠCH Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn:UBND Thành phố Bắc Kạn