Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020

       Đại hội thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức Đảng; hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động, tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh phát triển đô thị, phấn đấu đến năm 2020 thành phố cơ bản đạt các tiêu chí Đô thị loại II.

Tạo bước phát triển mạnh về thương mại, dịch vụ, du lịch. Tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc. Đẩy mạnh quan hệ đối ngoại.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020

2.1. Phát triển kinh tế

– Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: Thương mại, dịch vụ, du lịch 55%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, XDCB 40%; nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 5%.

 

– Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm.

– Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.800 tỷ đồng/năm.

– Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 200 tỷ đồng/năm.

– Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 4.000 tấn/năm. Tổng đàn lợn 25.000 con, đàn gia cầm 120.000 con. Có trên 200 ha diện tích đất canh tác nông nghiệp đạt thu nhập 100 triệu đồng/ha/năm.

– Phấn đấu mỗi năm thành lập thêm 02 hợp tác xã có quy mô phù hợp, hoạt động hiệu quả.

– Đến năm 2020, 100% số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 50% số phường đạt chuẩn văn minh đô thị; thành phố đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện.

2.2. Xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị

– Hoàn thiện các tiêu chí thành phố còn thiếu. Hoàn thành các dự án thuộc chương trình đô thị miền núi phía Bắc, dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Sông Cầu.

– 80% dân số khu dân cư thành thị được cấp nước sạch; 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% rác thải ở đô thị và 80% rác thải ở nông thôn được thu gom, xử lý; 100% chất thải rắn y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường. 100% đường liên thôn, tổ được bê tông hoá. Đưa tổ Khuổi Pái, phường Huyền Tụng ra khỏi danh sách “thôn đặc biệt khó khăn”.

2.3. Văn hoá – xã hội

– Phấn đấu 100% số trường không còn phòng học tạm. Xây dựng, nâng cấp thêm 05 trường đạt chuẩn Quốc gia. Duy trì và giữ vững chất lượng giáo dục toàn diện. Tỷ lệ huy động lớp 1, lớp 6 đạt 100%. Duy trì giữ vững và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở, trong đó phấn đấu 100% xã, phường đạt chuẩn phổ cấp giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2.

– 100% xã, phường đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã; 100% trạm y tế có bác sỹ; phấn đấu đạt tỷ lệ 7 bác sỹ/1 vạn dân; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng <14%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: <1,1%. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt trên 95%

– Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%; trên 40% lao động qua đào tạo, tập huấn; tạo việc làm mới cho 300-350 lao động/năm. 70% số thôn, tổ dân phố đạt tiêu chí khu dân cư văn hóa; 85% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hoá. 100% số thôn, tổ có nhà văn hoá; 85% số thôn có cụm loa truyền thanh hoạt động hiệu quả.

2.4. Tài chính, tiền tệ

– Tốc độ tăng thu ngân sách trên địa bàn bình quân 10,2%/năm; đến năm 2020 đạt 135 tỷ đồng.

– Chi ngân sách đảm bảo kịp thời, đúng mục đích, tiết kiệm chi thường xuyên ưu tiên cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.

2.5. Công tác quốc phòng-an ninh-nội chính

– Nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, an ninh, nội chính. Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu. Tổ chức diễn tập chiến đấu trị an, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đúng kế hoạch.

– Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt từ 85% trở lên, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên.

– Tỷ lệ giải quyết chung các loại án đạt từ 96% trở lên.

Đoàn đại biểu nhân dân các dân tộc và thiếu nhi thành phố chào mừng Đại hội

2.6. Xây dựng hệ thống chính trị

– 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp. Trong nhiệm kỳ kết nạp 400 đảng viên; 100% tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 50% TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh; 99,5% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

– 100% cán bộ chủ chốt xã, phường đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 100% cán bộ chủ chốt cấp thành phố và cấp xã, phường được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và lý luận chính trị; 60% trở lên cán bộ, công chức cấp xã, phường có trình độ chuyên môn đại học; trên 90% cán bộ xã, phường có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên.

– Nâng cao tỷ lệ chính quyền cơ sở vững mạnh và các tổ chức, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức đoàn thể yếu, kém.

IV. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VI và các cấp ủy Đảng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động công tác toàn khóa và chương trình công tác hằng năm để lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong toàn thành phố thực hiện.

Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc thành phố hăng hái thi đua yêu nước, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt mọi khó khăn quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI đề ra, góp phần xứng đáng cùng với các địa phương trong toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI.