NGHỊ QUYẾT Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn năm 2023

Xem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn năm 2023