Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết tóan chi ngân sách địa phương năm 2020 thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết tóan chi ngân sách địa phương năm 2020 thành phố Bắc Kạn