Nhìn lại một năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo và các nội dung, yêu cầu của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, trong những năm qua, Ban Thường vụ Thị uỷ Bắc Kạn đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các ngành trên địa bàn thị xã triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thị uỷ đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 22-KH/TU của Ban Thường vụ Thị uỷ đến các đồng chí cán bộ chủ chốt của thị xã và chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt hỉ thị số 03-CT/TW tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Ban Tuyên giáo và cấp Ủy các cấp đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp Ủy ban hành kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Thị xã cũng đã thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Thị uỷ gồm 20 đồng chí do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo là Trưởng bộ phận với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể. Sau khi được thành lập, Bộ phận giúp việc đã phát huy tính chủ động, hoạt động từng bước đi vào nền nếp. Trong quá trình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được sự tham mưu của Bộ phận giúp việc, cấp Ủy các cấp đã chỉ đạo các đơn vị tự tiến hành kiểm tra việc thực hiện hỉ thị số 03-CT/TW, qua đó đánh giá đúng tình hình, kết quả, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện ở cơ sở; kịp thời uốn nắn, đôn đốc, giúp đỡ các đơn vị tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác có hiệu quả; phát hiện biểu dương, đề nghị khen thưởng và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4 năm qua, các chi, Đảng bộ trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với đặc điểm, tình hình và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Nội dung học tập được thể hiện trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp… Cấp Ủy các chi, Đảng bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và đảng viên luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, nghiêm túc học tập quán triệt các Nghị quyết của Đảng, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Các cơ quan quản lý Nhà nước từ thị xã đến cơ sở thực hiện công tác cải cách hành chính có bước chuyển biến tích cực. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể tùy vào điều kiện thực tế của đơn vị đã có nhiều giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công việc, thái độ, tinh thần phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, giảm được phiền hà và giải quyết những vướng mắc, bức xúc trong nhân dân; thời gian giải quyết công việc cho nhân dân nhanh hơn, hiệu quả hơn…

Việc rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đa số các đơn vị chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc. Các chi, Đảng bộ trực thuộc đã xây dựng chuẩn mực đạo đức của đơn vị mình. Một số đơn vị đã niêm yết tại nơi làm việc để mọi người biết và giám sát việc thực hiện. Việc thực hiện chuẩn mực đạo đức bước đầu đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, từ đó lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc, việc tiết kiệm được thực hiện tốt hơn…

Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị cũng được Thị ủy chú trọng, qua đó động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương đã được lồng ghép với tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW cũng được đưa vào các buổi sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp thôn, tổ dân phố. Các tổ chức đoàn thể thường xuyên tuyên truyền nội dung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả mục đích Chỉ thị 03-CT/TW đề ra.

Năm 2012 là năm thứ 03 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh, năm thứ 02 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương. Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, quyết tâm đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong xã hội, các cấp Ủy, chính quyền, đoàn thể của thị xã tiếp tục chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, trong đó tập trung vào một số nội dung như: Tiếp tục quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các chi, Đảng bộ trực thuộc chưa bổ sung, hoàn chỉnh chuẩn mực đạo đức hoặc xây dựng chuẩn mực đạo đức chưa phù hợp, chưa đạt yêu cầu tiếp tục bổ sung chuẩn mực đạo đức của đơn vị, địa phương phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, đơn vị, địa phương; cấp Ủy các cấp tổ chức việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cơ quan, đơn vị  và thực hiện các giải pháp đề ra; từng chi bộ, cơ quan, đơn vị chọn những vấn đề nổi cộm về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống để khắc phục, sửa chữa; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, gương người tốt, việc tốt trong việc học tập và làm theo gương Bác bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động tạo sức lan toả sâu rộng phong trào học tập và làm theo gương Bác./.

Thu Cúc