PHƯƠNG ÁN Thực hiện lộ trình tăng nguồn thu sự nghiệp, dự kiến đề xuất giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp giai đoạn 2022-2026

Xem nội dung chi tiết tại đâyPHƯƠNG ÁN số 05/PA-UBND Thực hiện lộ trình tăng nguồn thu sự nghiệp, dự kiến đề xuất giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp giai đoạn 2022-2026

Nguồn: UBND thành phố