Quyết định số 681 /QĐ -XPVPHC ngày 14 tháng 4 năm 2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Xem chi tiết tại đây:Quyết định số 681 QĐ -XPVPHC ngày 14 tháng 4 năm 2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai