QUYẾT ĐỊNH V/v giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 04/QĐ-UBND V/v giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc kạn