QUYẾT ĐỊNH Về việc ấn định và công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021- 2026

Xem chi tiết tại đây:QUYẾT ĐỊNH Về việc ấn định và công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021- 2026

Nguồn: Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn