QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Nông Thượng năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 2942/QĐ-UBND Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Nông Thượng năm 2023

Nguồn: UBND thành phố